Кој се плаши од родот? Анализа на клучните стратегии и наративи на антиродовите движења во Северна Македонија

ПРЕЗЕМИ ТУКА

Целта на оваа публикација е да им помогне на бранител(к)ите на човекови права подобро да ги разберат антиродовите кампањи, да ги поддржи во идентификувањето на начини за спротивставување на нив и да придонесе во унапредувањето на човековите права за сите.

Истражувањето цели кон обезбедување на релевантни податоци, анализи и знаења за хегемониските стратегии на врамување, репрезентација и дискурзивна конструкција на жените и сексуалните и родови малцинства во јавните дискурси од страна на антиродовите актери, како и да понуди трансформации и да ја зајакне мобилизацијата помеѓу прогресивните сили во нашето општество.

Истражувањето е продуцирано во рамки на проектот „Strategies, Discourses and Images of Gender and Sexual (In)Equality in North Macedonia“, реализиран од страна на Коалиција МАРГИНИ Скопје, а финансиски поддржан од Heinrich Böll Foundation (BiH).