Секс раб – Дефиниции

sexworkВо најголем број заедници сексуалната работа се смета за општествено девијантна и неприфатлива појава, како таква се етикетира и стигматизира, со тенденција цела социјална група идентификувана како сексуални работници да се остави изолирана и надвор од системите за поддршка и заштита, што неминовно води до развивање на различи модели за опстанок и различни модели на ризично однесување.