Заштита на права на пациенти – со фокус на лицата корисници на дроги