Neni 1: TË DREJTAT UNIVERSALE TË NJERIUT NUK NJOHIN KUFIJ