Член 1: Универзалните човекови права не познаваат граници