Државниот инспекторат за труд како заштитник на работниците од дискриминација

ПРЕВЗЕМИ Документ за јавни политики

ПРЕВЗЕМИ Извршно резиме

Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ МАРГИНИ Скопје, Мрежа за заштита од дискриминација
Автор: Наташа Петковска
Уредничка: Билјана Котевска
Лектура: Виолета Танчева-Златева
Графичко уредување: Бојана Мицевска
Скопје, декември 2021

Проектот „Мрежа за заштита од дискриминација: Здружена акција за унапредување на еднаквоста и социјалната правда на маргинализираните заедници“ е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија. Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија.