Декларација на правата на сексуалните работници во Европа