Извештај од набљудување на работата на Народниот правобранител со фокус на спречувањето и заштитата од дискриминација : (2010-2019)

Целта на овој Извештај е да го процени испол­нувањето на уставните и на законските надлеж­ности на Народниот правобранител во полето за промоцијата на еднаквоста и на недискриминацијата во општеството, како и постапувањето по прет­ставки за заштита од дискриминација во еден по­долг временски период, односно од 2010 до 2019 година. Тој треба да биде корисна алатка при пла­нирање и при преземање на активности за застапу­вање, насочени кон унапредување на законската рамка за спречување и заштита од дискримина­ција, како и надминување на недостатоците при нејзиното спроведување во практиката.

Земајќи ја предвид огромната одговорност на оваа институција, Извештајот од набљудување­то на работата на Народниот правобранител со фокус на спречувањето и заштитата од дискри­минација (за периодот 2010 – 2019 година) треба да придонесе кон унапредување на ефи­касноста и делотворноста на работата на Народ­ниот правобранител, особено во спречувањето и заштитата од дискриминација во Република Северна Македонија.

Документот се заснова врз преглед на различен тип на податоци за испол­нување на законскиот мандат на ова тело во уна­предувањето на недискриминацијата во земјата и особено – на поединечните проблеми на ран­ливите групи граѓани (ЛГБТИ, лица кои живеат со попреченост, луѓе кои користат дроги, лица кои живеат со ХИВ, жени, сексуални работници/чки, Роми, сиромашни луѓе итн.) кои се жртви на дис­криминација од страна на различни надлежни државни органи, јавни установи и служби.

Заштитата од дискриминацијата е суштински дел од сите човекови права и го гарантира правото на еднаквост на сите. Еднаквоста на слободите и правата на сите граѓани е уставно загарантирана, независно од полот, родот, расата, бојата на кожа, националното и социјалното по­текло, политичкото и верското уверување, имот­ната и општествената состојба итн. Постоењето на институционално независно тело какво што е Народниот правобранител, кое ќе одговара пред законодавната власт чиишто претставници се народните избраници – пратениците, има огром­но значење за целокупниот правен систем во една држава и за практичното спроведување на спречувањето и заштитата од дискриминација. Тоа треба секогаш да стои на страната на граѓа­ните кога нивните човекови права се повредени од страна на државната управа и другите органи со јавни овластувања. Народниот правобрани­тел има изречна обврска да ги штити граѓаните од дискриминација, активно да ги следи нивните правни проблеми поврзани со дискриминација­та, да учествува во нивно решавање и да постапу­ва соодветно по претставките за заштита од дис­криминација, но и да се застапува за унапреду­вање на законската рамка за недискриминација и надминување на нејзините недостатоци.

Издавачи на Извештајот и на Извршните резимеа се Коалиција МАРГИНИ и Мрежата за заштита од дискриминација.

Автори на истражувањето се правните советници Стојан Мишев и Сања Јовановиќ-Панева, а коавторка е правната советничка и програмска координаторка Драгана Дрндаревска.

Уредничка на публикацијата е Мања Величковска.

Лекторка на текстовите на македонски јазик е Виолета Танчева-Златева, а на албански јазик Лејла Ќалили.

Преведувач на Извршното резиме од Извештајот е Грамоз Шабани, а преведувачка на англиски јазик е Ана Василева.

За графичко уредување и дизајн одговорни се КОМА, а печати Винсент графика.

Извештајот е достапен тука.
Извршното резиме (македонски) е достапно тука.
Извршното резиме (албански) е достапно тука.
Извршното резиме (англиски) е достапно тука.