ИЗБОР

Мисија на организацијата:
НВО "ИЗБОР" е невладина, непрофитна и непартиска организација,  основана во 1997 година како резултат на растечките потреби на заедницата од одговор и помош во намалувањето на  штетните последици од употребата на дрога, како што се превенцијата од ширење на инфекциите на ХИВ, Хепатит Б и Ц и други заболувања  кои заради  ризичното  однесување се карактеристични за нашите целни групи, притоа борејки се против опасните маргинализации и етикетирања и злоупотреби на основните човекови права, преку создавање на нови коалиции и партнерства.