Секс раб – Македонија

sexworkmacМакедонија има население од приближно 2 000 000 жители. Не постојат никакви релевантни или систематски истражувања во врска со степенот/пропорциите на сексуалната работа во Македонија. И покрај тоа, врз база на изјави од професионалци и јавни медиуми, јавноста оперира со бројка од 3000 до 4000 луѓе вклучени во сексуалната индустрија, вклучувајќи ги и оние кои се присилени да вршат сексуални услуги, односно оние што можат да се идентификуваат како жртви на трговија со луѓе.