Фокус групи

sexzdravjeДефиниции и Водечките принципи за успешни програми за интервенции во сексуално здравје

Сексуалноста е централен аспект од бидувањето човек за време на животниот век и ги вклучува полот, родовите идентитети и улоги, сексуалната ориентација, еротизмот, задоволството, интимноста и репродукцијата.