Македонија

Македонија

 

Годишен извештај на Мрежата за заштита од дискриминација

Каталог УМЕТНОСТА НА НЕУСПЕХОТ: АФЕКТИВНИ СТРАНЦИ

 

Годишен извештај Здравтвени и сексуални права на  припадниците на маргинализирани групи(корисници на дрога, лица што живеат со  ХИВ, сексуални работници и ЛГБТИК)

Извештај на Мрежата за заштита од дискриминација

 

Член 3 Резиме на предлог промените за внесување на сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација во Законот за спречување и заштита од дискриминација

 

Прирачник со мeѓународни стандарди за заштита од дискриминација врз основa на сексуалнатa ориентација и на родовиот идентитет

 

Анализа на документи и на политики на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за степенот на вклученост на принципот на еднакви можности и на недискриминација

 

Годишен извештај Здравствени и сексуални права на припадници на маргинализирани групи (корисници на дрога, лица што живеат со ХИВ, сексуални работници и ЛГБТИК)

 

Како да се обезбеди терапија за ХИВ во Македонија

 

Истражување во заедницата: Општество, род, сексуалност, сексуално здравје и МСМ во Македонија

 

Медиумите, говорот на омраза и маргинализираните заедници: Водич за медиуми

 

Квартален извештај за ЛГБТИ правата во Република Македонија (Октомври- декември 2012)

 

Подобрување на квалитетот на програмите за лекување зависности од дроги во Скопје: Проценка на квалитетот на програмите за лекување зависности од дроги заснована на мониторингот спроведен од/во заедницата на лицата што се лекуваат од зависност од дроги.

 

Годишен извештај за состојбата со сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници за 2011 година   

 

Хомосексуалноста во образованието во Република Македонија

 

ХИВ превенција кај мажи кои имаат секс со мажи

 

ХИВ превенција кај девојки и кај млади жени

 

Медиумите и маргинализираните заедници -Медиумските дискурси и дискриминацијата врз припадниците на маргинализираните групи (корисници на дрога, сексуални работници, ЛГБТ, лица што живеат со ХИВ).

 

Извештај за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници

 

СЕКСУАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ПРАВА  на ЛГБТ популацијата и сексуалните работници/чки во Република Македонија

 

Декларација на сексуалните работници во Европа Извештај за состојбата со човековите права на ЛГБТ луѓето во Македонија за 2007 година(pdf, 963KB)

 

Преглед на легислативата во Република Македонија која се осврнува на правата на ЛГБТ популацијата (pdf, 1.1MB)

 

Колумни – МАССО (pdf, 796KB)

 

Анализа Контрацепција Прирачник за пиер-едукација за сексуално и репродуктивно здравје и права

 

Состојбата со еднаквите можности на жените и мажите (2006)

 

РЕЧНИК на термини поврзани со сексуална работа и ЛГБТ (pdf, 493 KB)