Промоција на Прирачник со меѓународни стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет