Прирачник за корисници на дроги при контакт со полиција