Медиумите, говорот на омраза и маргинализираните заедници: Водич за медиуми