Коалиција за СЗП

Лична карта на Коалицијата „Сексуални и Здравствени права на маргинализирани заедници“ (СЗПМЗ)

 

 

ВИЗИЈА

Коалицијата „Сексуални и Здравствени права на маргинализирани заедници“ (СЗПМЗ) се залага за свет во кој сите луѓе подеднакво и без дискриминација ги уживаат универзалните човековите права и каде почитувањето на различностите и правото на избор се основни приниципи за здраво, демократско и слободно општество.