Повик на поднесување текстови за третиот број на списанието Дроги – Политики и практики

Повик на поднесување текстови за третиот број на списанието Дроги – Политики и практики

Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, Центар за едукации, документирање и истражување и Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“ објавуваат повик за доставување авторски трудови за третиот број на списанието Дроги – Политики и практики.

 

Дроги – Политики и практики обработува теми поврзани со дроги, употреба на дроги, лекување зависности од дроги, но и други проблематики што се поврзани со главните теми, како што се: сексуална работа, ХИВ/СИДА, хепатитис Б и Ц, туберкулоза, права на маргинализирани групи/заедници, родови перспективи, пристап до информации од јавен карактер, истражувања, политики, застапување, граѓанско општество, активизам, социјална работа и политика, здравство.

 

Главна тема за третиот број е „Политики за намалување на штети“. Освен за главната тема, добродојдени се текстови и други содржини на било која тема поврзана со целите на списанието.

 

Краен рок за доставување на текстови и други информации е 08.10.2014 година.

 

Дроги – Политики и практики е списание наменето за лица што употребуваат дроги, лица што се лекуваат од зависности, стручни лица од областа на употребата на дроги и лекувањето зависности и пошироката јавност засегната и заинтересирана за наведените проблематики. Се објавува на македонски јазик (печатена и електронска верзија) и англиски јазик (електронска верзија).

 

Дроги – Политики и практики овозможува простор за објавување авторски текстови, авторизирани преводи, вести/известувања, промоции, колумни/есеи, графички прикази со пораки со социјално-просветлувачка содржина, кампањи поврзани со наведените проблематики за сите што придонесуваат и/или сметаат дека можат да придонесат кон унапредување на социјалната и здравствената положба на лицата што употребуваат дроги и лицата што се лекуваат од зависност од дроги. Тоа е простор за афирмација на личните ставови и ставовите на институциите и организациите што работат во наведените и сродните проблематики. Доколку сакате да изложите став, да објавите вест или да го проширите кампањското дејствување, обратете се на следниот контакт: Вања Димитриевски, vanjad@hops.org.mk.

 

Селекцијата на доставените текстуални прилози и други информации ќе ја врши Уредничкиот одбор. Критериуми за селекција се:

 

– Стручност (познавање на обработуваната проблематика)

 

– Креативност

 

– Иновативност (отворање нови прашања или промовирање нови начини за решавање на актуелните прашања)

– Разбирливост (литературно изразување и/или сленговско изразување разбирливо и препознатливо за целните групи)

 

-Навременост (запазување на крајниот рок за предавање на материјалите).

За повеќе информации обратете се на следниот контакт: Вања Димитриевски, vanjad@hops.org.mk.

 

За повеќе информации за начинот на форматирање на текстовите, ве молиме, прочитајте ги Упатството за авторите  и Образацот за авторски текстови. 

 

Претходните броеви на Дроги – Политики и практики се достапни на следните врски: http://www.hops.org.mk/mk/magazin и http://issuu.com/d-pp/stacks