Одржана работилница со новинари

Одржана работилница со новинари

На 04.10.2009, во Клуб на Новинари во Скопје, ХОПС во соработка со Коалицијата за промоција и заштита на СЗП на маргинализирани заедници,  спроведе работилница со новинари на тема ‘Медиуми, не-дискриминација и маргинализираните заедници‘.

Целта на работилницата беше да новинарите добијат информации за ЛГБТ популацијата, Сексуална  работа и Корисниците на дрога во Македонија, да се воспостави дијалог помеѓу невладиниот сектор и новинарите во врска со наведените теми и да се разгледа  и потенцира  улогата на медиумите во борбата против стигмата и дискриминацијата, особено насочена кон маргинализираните групи.

Настанот е дел од пошироки активности кои опфаќаат истражувачки дел на медиумите и маргинализираните заедници, работилници со новинари и тематски панел дискусии. Активностите финанскиски се поддржани од Набљудувачката Мисија на ОБСЕ во Македонија.