Голема дебата во Советот на Европа

Голема дебата во Советот на Европа

Голема дебата во врска со дискриминацијата поврзана со сексуална ориентација и родовиот идентитет ќе се одвива следната недела во Парламентарното собрание на Советот на Европа во Стразбур – прва од таков вид во последните 10 години, а само трета во историјата на организацијата.

Собранието, кој е составено од претставници на парламентите од 47 земји членки на Советот на Европа, ќе расправа и гласа за двата предлога  кои ги предложи известувачот за Собранието, пратеникот Андреас Грос од Швајцарија:
• Резолуција за препораки до земјите членки за мерките за борба родова дискриминација
• препораки до Комитетот на министрите на Советот на Европа, кои ги претставуваат владите на 47 земји-членки.


Парламентарното собрание е консултативно тело, па така тие резолуции и препораки се од декларативен карактер. Но, тие претставуваат важен показател за мислењето на цела Европа. На Советот на Европа е главнита европска меѓувладина организација за човекови права, како и седиште на Европскиот суд за човекови права. Тоа е, се разбира сосема различна од Европската Унија, и има многу поширок географски опсег.

Нацрт Резолуцијата содржи 15 предлози за акција од страна на земјите-членки, во таквите области како што се слобода на изразување и здружување, правни лекови за жртвите, говор на омраза, анти-дискриминација во законодавството, човекови права на транссексуалци лица, правно признавање на партнерствата од ист пол, и можноста за партнерите од ист пол да имаат заедничка родителска одговорност за децата.

Текстот на предлог-резолуција и нацрт препоракат се појави како дел од извештајот на известувачот може да се најдат на:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc09/EDOC12087.htm (англиски)
Дебатата ќе биде пренесувана преку интернет во живо на вебсајтот на Парламентарното собрание, http://assembly.coe.int/default.asp