Пристап до правда за маргинализирани заедници 2.0

Пристап до правда за маргинализирани заедници 2.0

Please scroll down for English

⚖️ Со задоволство Ве покануваме на претстојната завршна конференција на тема „Пристап до правда за маргинализирани заедници 2.0“. Настанот ќе се одржи на 27 март 2023 година во Europe House Скопје од 11.00 часот.

Конференцијата има за цел да ги собере на едно место експертките, истражувачките и практичарките за да разговараат за актуелните случувања, трендови и предизвици поврзани со пристапот до правдата, особено во контекст на дијалогот за пристапување во ЕУ. Конференцијата ќе се состои од две панел дискусии и простор за прашања и размена на искуства, со цел обезбедување можности за учење, вмрежување и соработка.

Конференцијата предвидува дискусија за низа релевантни теми, нудејќи сеопфатно разбирање на различни аспекти на општествените прашања. Присутните може да очекуваат презентации за опипливите ефекти од програмата што обезбедува бесплатни услуги за правна и психо-социјална помош, како и преглед на водениот стратешки случај во рамки на проектот. Понатаму, говорничките ќе се осврнат и на механизмите на програмите за документирање на случаи на повреда на права на маргинализирани заедници, нудејќи увид преку бројки и набљудување трендови. Соработката во граѓанскиот сектор ќе биде истакната како клучен фактор кој придонесува за ефикасноста на програмата. Дополнително, присутните ќе добијат сознанија за искуствата од услугите, успешните случаи, и клучната улога на ангажираноста на младите во раното образование и интервенцијата во однос на родовото насилство.

Настанот е од отворен карактер и за време на неговото траење ќе има обезбеден симултан превод од македонски на англиски јазик.

Ве молиме да го потврдите вашето присуство со испраќање на мејл на Коалиција МАРГИНИ koalicijaszpmz@gmail.com, најдоцна до 26 март (вторник).

⌛АГЕНДА

10:30 – 11:00 | Пристигање и регистрација на присутни
🗣️11:00 – 11:12 | Поздравни обраќања
Константин Јовановски, Програмски офицер при Делегацијата на ЕУ во Северна Македонија
Дијана Стојановиќ Ѓорѓевиќ, Програмска раководителка, Kvinna till Kvinna

🗣️11:15 – 12:00 | Холистички поглед во пристапот до правда
Говорнички:
Наташа Бошкова, Правна експертка и адвокатка, Коалиција Маргини
Драгана Дрндаревска, Правна експертка и советничка, Коалиција Маргини
Дијана Стојановиќ Ѓорѓевиќ, Програмска раководителка, Kvinna till Kvinna
Бети Пеева, Извршна директорка, ЕХО Едукативно-хуманитарна организација Штип

Модерира:
Ирена Цветковиќ, Извршна директорка, Коалиција Маргини

🗣️12:00 – 12:05 | Видео презентација

🗣️12:05 – 12:35 | Научени лекции од терен
Говорници:
Маријана Стоименовска, Просветна работничка – наставничка
Даниела Панева, Претседателка, Организација на жените на општина Свети Николе
Ангел Димитриевски, Извршен директор, Еквалис – Здружение за едукативен развој

Модерира:
Ирена Цветковиќ, Извршна директорка, Коалиција Маргини

🗣️12:35 – 13:05 | Прашања и дискусија
🍸13:05 – 14:00 | Неформална дружба и коктел

______________________________________________________

INVITATION
Closing conference
“Access to Justice for Marginalized Communities 2.0”

⚖️We are delighted to invite you to our upcoming conference on “Access to Justice for Marginalized Communities 2.0”. The conference will take place on March 27 2023 at Europe House Skopje from 11.00h.

The conference aims to bring together experts, researchers and practitioners to discuss current developments, trends and challenges related to access to justice, especially in the context of the EU accession dialogue. The conference will consist of two panel discussions and a space for questions and exchange of experiences, with the aim of providing opportunities for learning, networking and collaboration.

The upcoming conference will delve into a range of pertinent topics, offering a comprehensive exploration of various facets of societal issues. Attendees can expect presentations on the tangible effects of the program providing complimentary legal and psycho-social assistance services, alongside updates on the progress of one strategically litigated case. Furthermore, discussions will revolve around the mechanisms of programs for documenting cases of violations of human rights for marginalized communities, offering insights through numbers and trend observation. Collaboration within the civil sector will be highlighted as a crucial factor contributing to program efficacy. Additionally, attendees will gain valuable insights from service experiences, successful cases, and the pivotal role of engaged youth in early-age education and intervention regarding gender-based violence.

The event is open to the general public and it will provide simultaneous translation from Macedonian to English.

Please confirm your attendance by sending an email to Koalicija MARGINI koaliciaszpmz@gmail.com , no later than March 26th (Tuesday).

⌛TIMETABLE

🗣️10:30 – 11:00 | Arrival and registration of attendees
🗣️11:00 – 11:15 | Opening remarks
Konstantin Jovanovski, Program officer at the EU Delegation in North Macedonia
Dijana Stojanovic Djordjevic, Programme Officer at Kvinna till Kvinna

🗣️11:15 – 12:00 | Holistic Approach to Access to Justice
Speakers:
Natasha Boshkova, Legal expert and lawyer, Coalition Margins
Dragana Drndarevska, Legal expert and advisor, Coalition Margins
Dijana Stojanovic Djordjevic, Programme Officer at Kvinna till Kvinna
Beti Peeva, Executive director, EcHO Educational Humanitarian Organization Shtip

Moderator:
Irena Cvetkovikj, Executive director of the Coalition Margins

🎥12:00 – 12:05 | Video presentation

🗣️12:05 – 12:35 | Lessons Learned from the Field
Speakers:
Marijana Stoimenovska, Educational worker – teacher
Daniela Paneva, President, Organization of Women of the Municipality of Sveti Nikole
Angel Dimitrievski, Executive Director, Ekvalis – Association for Educational Development

Moderator:
Irena Cvetkovikj, Executive director of the Coalition Margins

🗣️12:35 – 13:05 | Questions and Discussion
🍸13:05 – 14:00 | Informal gathering and cocktail