Нова анализа на ЕМЦДДА за состојбата со дрогите во Западен Балкан

Нова анализа на ЕМЦДДА за состојбата со дрогите во Западен Балкан

ИЗВОР: ХОПС

Здравствените и безбедносните закани поврзани со дрогите во Западен Балкан се нагласени во новиот извештај објавен од Агенцијата за дроги на ЕУ (ЕМЦДДА). Објавен во рамките на најновиот проект на агенцијата Инструмент за претпристапна помош (ИПА7), финансиран од ЕУ, извештајот ја дава најновата слика за состојбата со дрогите во регионот.

Извештајот нуди анализа на највисоко ниво на пазарите на дрога, нивните двигатели, олеснувачи и последици, како и преглед на политиката за дроги и законот, употребата на дрога, штетите и одговорите. Завршува со регионален преглед на секој од главните типови на дрога, фокусирајќи се на употреба, производство и трговија. Се разгледуваат и дополнителни предизвици, како што се корупцијата, насилството и интернационализацијата на мрежите за организиран криминал.

Наодите се засноваат на податоците на ЕМЦДДА собрани преку структурирани прашалници и дополнети со информации од студии, фокус групи и научна литература. Се чини дека информациите поврзани со дрога се генерално релативно ограничени во регионот, иако тоа варира, до одреден степен, помеѓу засегнатите партнери.

Извештајот претставува резиме на „клучните наоди“, вклучувајќи:

Достапните податоци покажуваат дека вкупната употреба на дрога во регионот се чини дека е помала отколку во соседната ЕУ, иако може да се забележат забележителни разлики во моделите на употреба меѓу партнерите од Западен Балкан. Постои постојана потреба за подобро следење на штетите поврзани со употребата на опиоиди и кокаин во регионот, бидејќи доказите сугерираат дека употребата на овие супстанции се развива на начини кои би можеле да имаат важни импликации во иднина.

Услугите за намалување на штети функционираат кај сите партнери, но се чини дека обезбедувањето интервенции е генерално недоволно и често зависи од меѓународно финансирање. Податоците укажуваат на сеопфатна потреба во регионот за зголемување на обезбедувањето третмани и други услуги за луѓето со проблеми со дрогата. Особено, одговорите насочени кон штетните шеми на употреба на неопиоидните дроги се чини дека во моментов се недоволно развиени, додека, во исто време, побарувачката за такви одговори може да расте.

Се чини дека криминалните мрежи од Западен Балкан станаа клучни актери и на регионалниот и на пазарот на дрога во ЕУ. Ова делумно ја одразува географската положба на Западен Балкан, кој се наоѓа на пресекот на голем број главни патишта за шверц на дрога (на пример, балканската рута за хероин), но, исто така, потенцијално, некои нови правци за други дроги, вклучувајќи го и кокаинот. Овие криминални мрежи имаат значително влијание врз безбедноста и владеењето на правото во регионот.

Некои криминални мрежи од Западен Балкан усвоија нов бизнис модел на директно вклучување во производството на канабис во ЕУ. Забележано е нивното присуство во голем број земји на ЕУ, првенствено поврзани со затворени производствени капацитети. Моделите на одгледување канабис во регионот се менуваат и диверзифицираат. Во Албанија се одгледува значително помалку канабис на отворено отколку во минатото, додека големи локации за одгледување канабис се забележани во други делови од регионот на Западен Балкан.

Насилството поврзано со конкуренцијата за пазарите на дрога и контролата на патиштата за трговија со луѓе е значајна безбедносна закана. Голем број убиства во ЕУ и на други места се поврзани со криминални мрежи од Западен Балкан вклучени во трговијата со дрога, особено во бизнисот со кокаин.

Извештајот може да го прочитате на ОВДЕ.