(мк) Рефлексии од едно секојдневие | Поглавје: Посебни права