(мк) ЗАКЛУЧОЦИ ОД МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МОДЕЛИ ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА ДРОГИ