Јавен оглас за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

Јавен оглас за избор на членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација

На седницата одржана на 12.12.2019 г. Собранието на Р.Северна Македонија донесе Одлука за објавување јавен оглас за избор на членовите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација.

При изборот на првиот состав на Комисијата, согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација, четири члена се избираат со мандат од пет години, а три члена со мандат од три години, со право на еден повторен избор.

Одлуката е достапна на следниот линк.