Конкурс за работен ангажман – Проектен/на координатор/ка

Конкурс за работен ангажман – Проектен/на координатор/ка

Коалицијата МАРГИНИ објавува конкурс за работно ангажирање на определено работно време на работното место: Проектен/на координатор/ка. Работниот ангажман е до крајот на 2019 година со можност за продолжување.

Работни задачи:

 • Спроведување на проектните задачи од проектот „Промоција и заштита на сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници“
 • Следење на состојбата со човековите права на маргинализираните заедници во Македонија (ЛГБТИ, маргинализирани жени, лица кои живеат со ХИВ, сексуални работници/чки и луѓето кои употребуваат дроги);
 • Следење на меѓународните трендови за заштита на човековите права;
 • Учество во спроведување на тековните активности на Коалицијата како конференции, дебати, истражувања, кампањи и сл.;
 • Комуникација, координација и соработка со партнерите на Коалицијата и целните групи.

Кандидатите/ките треба да ги исполнуваат следните услови:

 • Завршен факултет (општествени или хуманистички науки)
 • Познавање на англиски јазик
 • Познавање на работа со компјутер
 • Најмалку три години работно искуство во областа на човековите права, или владеење на правото.

Предност ќе имаат кандидатите/ките кои:

 • Имаат искуство во работа со маргинализирани групи.
 • Имаат искуство во граѓанска организација.
 • Имаат изградени капацитети за тимска работа, комуникациски вештини, самоиницијативност и посветеност.

Рок и начин на аплицирање

Заинтересираните кадидати/ки треба да ги испратат следните документи, најдоцна до 01.09.2019 година 17:00 часот на koalicijaszpmz@gmail.com со назнаката „Проектен/на координатор/ка“:

 • Кратка биографија
 • Мотивационо писмо
 • Скенирана диполома или уверение за завршен факултет
 • 1 препорака од претходно работно искуство

Кандидатите/ките кои не се во можност бараните документи да ги достават на e-mail адреса, истите можат да ги достават на адреса: ул. Франклин Рузвелт бр. 8/1-7, 1000 Скопје, најдоцна до 01.09.2019 година 17:00 часот.

Начин на избор на кандидатите/ките:

Кандидатите/ките кои ќе ги достават бараните документи и ќе влезат во потесен круг на избор ќе бидат повикани на интервју. Известување за резултатите од конкурсот, кандидатите/ките ќе добијат на e-mail најоцна до 05.09.2019 г. Избраниот/ната кандидат/ка се очекува да почне на работното место од 01.10.2019.