Анкета која има за цел да ја процени свеста за Целите за одржлив развој (SDG)

Анкета која има за цел да ја процени свеста за Целите за одржлив развој (SDG)

12 Ноември 2018 година: Сојузното министерство за животна средина, заштита на природата и нуклеарна безбедност на Германија (БМУ), во соработка со консултантската фирма Schlange & Co и Универзитетот Јејл, започна со истражување за да го идентификува степенот на разбирање на одржливоста и Целите за одржлив развој и да се подигне свест за истите низ целиот свет.

Глобалното истражување за одржливост и Целите за одржлив развој се насочени кон поединци и претставници на политиката, бизнисот, академијата, медиумите и граѓанското општество, како на национално, така и на меѓународно ниво. Накратко, ги претставува Целите за одржлив развој и поставува прашања за да се утврди: свеста за одржливост; кои Цели (SDGs) се во непосредна грижа за испитаниците од анкетата и нивното семејство; и проценка на состојбата поврзана со избраните Цели во рамките на изминатите 12 месеци. Исто така, вклучува и прашања во врска со: активности преку кои се зема предвид одржливоста, како што се купување на стоки и услуги, одгледување и едукација на деца, гласање, храна и исхрана, слободни активности, транспорт и мобилност; и актери кои треба да имаат поголема одговорност за одржливоста и тоа дека треба да промовираат имплементација на Целите на ниво на земјата.

Онлајн анкетата беше лансирана во септември 2018 година и ќе биде достапна до март 2019 година. Резултатите се очекува да бидат јавно обелоденети и дискутирани со претставници од сите сектори. [Global Survey webpage]

Извор