(CEDAW) Заклучоци од шестиот периодичен извештај од БЈРМ

(CEDAW) Заклучоци од шестиот периодичен извештај од БЈРМ

Пред два дена (9 ноември) Комитетот за Елиминација на сите форми на дискриминација кон жените (CEDAW) го објави шестиот извештај за Република Македонија, кој содржи листа на проблеми и прашања на кои Државата треба особено да посвети внимание. Ги пренесуваме препораките за оние главни области кон кои Коалицијата Маргини го насочува своето работење.

 

Во областа Законска рамка и заштита од дискриминација Комитетот ги поздравува напорите на државата за усвојување на правни реформи, но сепак потенцира загриженост во однос на:

(•) задоцнувањето во усвојувањето на нацрт-законот за спречување и заштита од дискриминација, и покрај процесите и процесот на консултации за да се подготви сегашниот нацрт;

(•) Де факто, повеќекратни и меѓусебни форми на дискриминација на жените, особено жени Ромки, жени во руралните средини, мигранти, баратели на азил, жени-бегалци и жени во проституција.

(•) да го забрза усвојувањето на новиот закон за спречување и заштита од дискриминација, обезбедувајќи заштита од дискриминација врз основа на полот и заштита од повеќекратни и пресечени форми на дискриминација;

(•) Да даде приоритет на признавањето на родовото насилство врз жените, вклучително и сексуалното насилство како форма на дискриминација, го забрзува усвојувањето на нацрт-законот со кој се признаваат сите форми на родово насилство врз жените и воспоставување ефикасни правни лекови за жртвите ;

(•) Развивање на план за насочена имплементација на Законот за еднакви можности на жените и мажите, обезбедувајќи фокус на жените Роми, рурални, мигранти, жени кои бараат азил и бегалци, жени во проституција и жени со попреченост;

 

Во областа Пристап до правда, Комитетот ја цени можноста за бесплатна правна помош и воспоставувањето на механизми за жалба во случаи на сексуална и родово-заснована дискриминација. Но, Комитетот со загриженост забележува и притоа препорачува:

(•) Родови стереотипи кај службениците за спроведување на законот, вклучувајќи ја и  полицијата;

(•) Овозможете жените и девојките да имаат пристап до правна помош, независно од нивниот приход, етничка припадност и социјален статус и дека ќе бидат обезбедени соодветни и доволно квалификувани даватели на правна помош во целата држава.

(•) Овозможете интерсекциските облици на дискриминација соодветно да се решаваат од страна на судовите, вклучително и преку активности за подигање на свеста, обуки за судии и адвокати каде особено ќе се адресира важноста за повредите на правата на жените;

 

Во областа Национална институција за човекови права, Комитетот препорачува државата да ги преземе неопходните чекори за да може Канцеларијата на Народниот правобранител целосно да се усогласи со принципите кои се однесуваат на статусот на националните институции за унапредување и заштита на човековите права (Париски принципи), земајќи ги предвид препораките на Глобалната алијанса на национални институции за човекови права. Исто така, препорачува државата да обезбеди соодветни човечки, финансиски и технички ресурси за канцеларијата на Народниот правобранител и да го зајакне својот мандат во врска со заштитата на женските права и родовата еднаквост.

 

Во областа Стереотипи и штетни практики, Комитетот ги поздравува информациите за мерките за спречување на родовите стереотипи, вклучувајќи го и сексизмот во радио и телевизија. Како и да е, загриженоста е насочена кон а) Постојаните дискриминаторски родови стереотипи за улогите и одговорностите на жените и мажите во семејството, образовниот систем и во општеството; и б) Дискриминаторски ставови на интернет, вклучувајќи го и говорот на омраза на социјалните медиуми против жените и девојките. Во оваа насока Комитетот препорачува државата:

(•) Да ​​донесе сеопфатна стратегија, која произлегува од заедницита, насочена кон отстранување на дискриминаторските родови стереотипи и штетните практики кон жените, вклучувајќи го и зајакнувањето на процесот на проверка на учебниците и наставните програми кои обезбедуваат редовно присуство и пристап до образование на девојчиња во најзагрозените области. Препораката продолжува во потенцирање на тоа дека образованието има улога во трансформирање на концептите за родовата улога во општеството, промовирање на ненасилна машкост и взаемен ангажман со организациите на граѓанското општество, вклучувајќи ги и родителите, младинските организации во урбаните и руралните средини, приватните здруженија и бизнис-секторот;

(•) Да се ​​зајакнат мерките за спречување и следење на говорот на омраза на жените и девојките во социјалните медиуми преку обезбедување ефикасно спроведување на кривични санкции во врска со говор на омраза и фокусирање на жени кои припаѓаат на етнички и други малцински групи.

 

Во областа Родово-засновано насилство врз жените, Комитетот потсетувајќи на неговите општи препораки бр. 35 (2017) за родово насилство врз жените, ажурирање на општа препорака бр. 19 (1992) за насилство врз жените, препорачува државата:

(•) Да даде приоритет на донесувањето на легислативата за решавање на сите форми на родово насилство, вклучувајќи го и насилството кое се јавува кај браковите и де факто синдикатите, особено во брачното силување, како и во јавниот и приватниот живот.

(•) Да ​​донесе сеопфатна стратегија за спречување на сите форми на родово-засновано насилство врз жените, решавање на основните причини за родово-засновано насилство и ситуации со зголемени ризици за жените со попреченост, жените во проституција и жените во услови на притвор;

 

Во областа Трговија со луѓе и екплоатација на проституцијата, Комитетот со загриженост ги забележува информациите за случаите на родово-засновано насилство врз жените во проституција, како што се физичко или вербално насилство, вознемирување, малтретирање и произволни притворања од страна на полицијата. Исто така, со загриженост забележува дека жените во проституцијата се соочуваат со бариери за пристап до засолништа за жртви на насилство и ограничен пристап до здравствена заштита. Комитетот, исто така, е загрижен поради отсуството на програми за излез на жените кои сакаат да ја напуштат проституцијата.

Затоа, Комитетот препорачува државата:

(•) Да се бори против насилството врз жените во проституцијата и донесува мерки за спречување, истрага, гонење и адекватно казнување на насилството врз нив;

(•) Да обезбеди здравствената заштита и социјалната заштита на жените во проституцијата; и да ги зајакнат можностите за генерирање приходи за жените, како и да обезбедат програми за излез за жените кои сакаат да ја напуштат проституцијата.

 

Во областа Образование, Комитетот ги поздравува информациите за принципот на задолжително средно образование и признати придобивки, како што се бесплатен превоз, сместување во студентски домови и бесплатни книги и Програмата за условена парична помош (CCA). Комитетот, сепак, со загриженост забележува:

(•) Постојани дискриминаторски родови стереотипи во образовниот систем и недоволно застапено сексуално образование за решавање на општествените родови односи и влијанието на патријархалните ставови и дискриминаторските стереотипи за сексуалните односи;

Во согласност со својата општа препорака бр. 36 (2017) за правата на девојчињата и жените за образование, Комитетот и препорачува на државата:

(•) да се интегрираат во училишните наставни програми за задолжително сексуално образование соодветно на возраста, вклучувајќи образование за сексуално и репродуктивно здравје и права, обезбедувајќи дека наставниците играат суштинска улога во борбата против родовите стереотипи;

Во областа Вработување, Комитетот препорачува државата:

(•) Да ја забрза измената на законите во врска со татковско отсуство за значајно продолжување на периодот на татковско отсуство, сметаат дека правата за татковство се задолжителни за татковците, и го промовираат и олеснуваат пристапот до информации и поддршка за мажите за заедничките одговорности за родителска грижа;

 

Во областа на Здравство, Комитетот ги забележува напорите на државата да ги усогласи своите активности во врска со Агендата за одржлив развој од 2030 година, за еднаковиот пристап до сексуално и репродуктивно здравје, особено со оценката на Националната стратегија за репродукција за периодот 2020-2030 година. Комитетот исто така забележува за програмата на државата која меѓу своите приоритети вклучува обезбедување на бесплатна орална контрацепција. Меѓутоа, покажува загриженост во насока на:

(•) Информацијата дека употребата на современи форми на контрацепција е многу ниска (стапката на употреба на модерна контрацепција за жени помеѓу 15 и 49 години од 12, 8 проценти) и недоволната свесност за сексуално преносливите инфекции, како што е ХИВ;

(•) Правните бариери за пристап до абортус, како што се задолжително советување, тридневен период на чекање, задолжителен ултразвук и санкции за лекарите што вршат абортус;

(•) Информациите за стигмата што ја доживуваат лезбејките, бисексуалците, трансродовите и интерсексуалните жени при пристап до здравствената заштита.

Комитетот ги наведува следните препораки за државата:

(•) Обезбедување на информации за влијанието на доставувањето на образование соодветно на возраста за сексуално и репродуктивно здравје во училиштата; и да обезбедат адолесцентите да имаат пристап до точни информации за нивното сексуално и репродуктивно здравје и права, вклучувајќи одговорно сексуално однесување, спречување на рана бременост и сексуално преносливи болести;

(•) Да се обезбеди модерните форми на контрацепција и третман за сексуално преносливи инфекции да се достапни за сите жени и девојки и да се подигне свеста за спречување на несакана бременост и сексуално преносливи инфекции како што се ХИВ и одговорно сексуално однесување, и во пограничните области, вклучително и кај Ромите, жените и девојките;

(•) Да се забрза измената на Законот за прекинување на бременоста.

(•) Да се посочи внимание на стигмата како искуство кај лезбејките, бисексуалните, трансродовите и интерсексуалните жени кога пристапуваат до здравствена заштита, вклучувајќи го и сексуалното и репродуктивното здравје.