Educational and informational materials | Coalition MARGINS

Educational and informational materials

(мк) Argumentet për miratimin e ligjit të ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi (LPMD)

(мк) Аргументи за донесување на нов закон за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД)

(мк) Информативен прирачник за остварување на правата на транслуѓето во Македонија

(мк) Информативна брошура за ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ – Преточување на член 16.3 на национално ниво

(мк) Протокол за унапредување на соработката на локалните механизми за заштита од дискриминација

The seventh edition of the magazine Drugs – Policies and Practices

(мк) Прирачник за полициски службеници при заштита на правата на ЛГБТИ лицата

Doracak për përdorimin e mekanizmave institucionalë për mbrojtjen e komunitetit LGBT

Прирачник за корисници на дроги при контакт со полиција

(мк) Прирачник со меѓународни стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет

(мк) Член 3 : Резиме на предлог промените за внесување на сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација во Законот за спречување и заштита од дискриминација

(мк) Медиумите, говорот на омраза и маргинализираните заедници: Водич за медиуми

(мк) Речник на термини поврзани со сексуална работа и ЛГБТ

Protection of the patients’ rights – with focus on drug users

Декларација на правата на сексуалните работници во Европа

Речник на термини поврзани со сексуална работа и ЛГБТ

Founders

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Donors

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Newsletter


If you wish to receive our newsletter, sign up here

Top