Едукативно-информативни материјали | Коалиција МАРГИНИ

Едукативно-информативни материјали

Argumentet për miratimin e ligjit të ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi (LPMD)

Аргументи за донесување на нов закон за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД)

Информативен прирачник за остварување на правата на транслуѓето во Македонија

Информативна брошура за ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ – Преточување на член 16.3 на национално ниво

Протокол за унапредување на соработката на локалните механизми за заштита од дискриминација

Седмо издание на Дроги – Политики и практики

Прирачник за полициски службеници при заштита на правата на ЛГБТИ лицата

Прирачник за користење на институционалните механизми за заштита на ЛГБТИ заедницата

Прирачник за корисници на дроги при контакт со полиција

Прирачник со меѓународни стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет

Член 3 : Резиме на предлог промените за внесување на сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација во Законот за спречување и заштита од дискриминација

Медиумите, говорот на омраза и маргинализираните заедници: Водич за медиуми

Речник на термини поврзани со сексуална работа и ЛГБТ

Заштита на права на пациенти – со фокус на лицата корисници на дроги

Декларација на правата на сексуалните работници во Европа

Речник на термини поврзани со сексуална работа и ЛГБТ

Основачи

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Донатори

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Тримесечник


Доколку сакате да го добивате нашиот тримесечник, внесете ја вашата адреса тука

Top