| Coalition MARGINS

(мк) Трансродовото искуство: идентитети, тела, насилство и социјализација

(мк) Процена на знаењето, ставовите, практиките и потребите на пратениците во Собранието на Република Македонија во врска со човековите права на ЛГБТИ луѓето и заштитата од дискриминација

(мк) Framing the Rainbow: Анализа на известувачките рамки во медиумското покривање на теми поврзани со ЛГБТ – заедницата

(мк) ЗАБОРАВЕНАТА СТРАТЕГИЈА

(мк) Предизвици и можности за финансирање на научното истражување во Република Македонија

(мк) Колку се еднакви и безбедни младите во Mакедонија во нивниот сексуален развој и сексуални искуства? | За сексуалноста и сексуалното здравје низ родовата припадност, улоги, однесувања и детските права | Податоци од HBSCM истражувањето со млади на 15 години

NEEDS ASSESSMENT OF LOCAL MECHANISMS FOR PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION AND ACCESS TO JUSTICE

(мк) Конопот за медицинска употреба во Македонија – Здравје или бизнис?

Human rights violations of drug users in contact with police

(мк) Користењето дроги и живеењето со ХИВ во образованието

(мк) Заштита на правата на пациентите и почитување на стандардите за квалитет на здравствена заштита на корисниците на дроги, лицата што живеат со ХИВ и ЛГБТ

(мк) Анализа на документи и политики на универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за степенот на вклученост на принципот на еднакви можности и недискриминација

Improvement of the quality of drug dependence treatment programs in Skopje

(мк) ХОМОсексуалноста во образованието во Република Македонија

Media and marginalized communities

(мк) Љубов само по часови – Проценка на потребата и на достапноста на информациите од областа на сексуалното образование во Македонија

МАССО Легален преглед

Founders

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Donors

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Newsletter


If you wish to receive our newsletter, sign up here

Top