Анализи и истражувања | Коалиција МАРГИНИ

Анализи и истражувања

Трансродовото искуство: идентитети, тела, насилство и социјализација

Процена на знаењето, ставовите, практиките и потребите на пратениците во Собранието на Република Македонија во врска со човековите права на ЛГБТИ луѓето и заштитата од дискриминација

Framing the Rainbow: Анализа на известувачките рамки во медиумското покривање на теми поврзани со ЛГБТ – заедницата

ЗАБОРАВЕНАТА СТРАТЕГИЈА

Предизвици и можности за финансирање на научното истражување во Република Македонија

Колку се еднакви и безбедни младите во Mакедонија во нивниот сексуален развој и сексуални искуства? | За сексуалноста и сексуалното здравје низ родовата припадност, улоги, однесувања и детските права | Податоци од HBSCM истражувањето со млади на 15 години

ЛОКАЛНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА И ПРИСТАП ДО ПРАВДАТА

Конопот за медицинска употреба во Македонија – Здравје или бизнис?

Прекршување на човековите права на луѓе кои употребуваат дрога при контакт со полиција

Користењето дроги и живеењето со ХИВ во образованието

Заштита на правата на пациентите и почитување на стандардите за квалитет на здравствена заштита на корисниците на дроги, лицата што живеат со ХИВ и ЛГБТ

Анализа на документи и политики на универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за степенот на вклученост на принципот на еднакви можности и недискриминација

Подобрување на квалитетот на програмите за лекување зависности од дроги во Скопје

ХОМОсексуалноста во образованието во Република Македонија

Медиумите и маргинализираните заедници

Љубов само по часови – Проценка на потребата и на достапноста на информациите од областа на сексуалното образование во Македонија

МАССО Легален преглед

Основачи

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Донатори

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Тримесечник


Доколку сакате да го добивате нашиот тримесечник, внесете ја вашата адреса тука

Top