Информативна брошура за ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ – Преточување на член 16.3 на национално ниво | Коалиција МАРГИНИ

Информативна брошура за ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ – Преточување на член 16.3 на национално ниво

ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ (SDGs) претставуваат глобален повик за акција за да се стави крај на екстремната сиромаштија, да се обезбеди одржлива иднина и развој на нашата планета и да се овозможи сите луѓе да уживаат еднакво во мир, правда и просперитет. Целите за одржлив развој претставуваат продолжување на постигнувањата на Милениумските развојни цели на Обединетите нации и одат чекор понатаму со утврдување нови приоритети и цели (климатски промени, одржлива потрошувачка, мир, правда) во борбата против сите форми на сиромаштијата.

Документот на Обединетите нации ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ, во којшто се содржани вкупно 17 цели, е усвоен на јубилејното, 70-то Генерално собрание на ОН во 2015 година, од страна на сите 193 земји членки, меѓу кои и Македонија.

ШЕСНАЕСЕТТАТА РАЗВОЈНА ЦЕЛ, ПРОМОВИРАЊЕ МИРНИ И ИНКЛУЗИВНИ ОПШТЕСТВА ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ, ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРАВДА ЗА СИТЕ И ГРАДЕЊЕ ЕФЕКТИВНИ, ОТЧЕТНИ И ИНКЛУЗИВНИ ИНСТИТУЦИИ НА СИТЕ НИВОА, содржи повеќе потесни цели.

Превземете ја брошурата во целост на [македонски јазик] и на [албански јазик].Основачи

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Донатори

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Тримесечник


Доколку сакате да го добивате нашиот тримесечник, внесете ја вашата адреса тука

Top