Argumentet për miratimin e ligjit të ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi (LPMD)

Преземи

27.06.2018

BE-ja rregullisht i vuri në dukje Republikës së Maqedonisë që orientimi seksual dhe identiteti gjinor nuk janë përfshirë në LPMD dhe se Komisioni për Mbrojtjen nga Diskriminimi nuk është institucion mjaft efikas, profesional dhe i pavarur. Në raportin e vitit 2018, Komisioni Evropian rekomandoi që të miratohet Projekt-ligji për mbrojtjen dhe parandalimin nga diskriminimi dhe ligjet tjera të harmonizohen me të.Основачи

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Донатори

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Тримесечник


Доколку сакате да го добивате нашиот тримесечник, внесете ја вашата адреса тука

Top