publikaciis | Коалиција МАРГИНИ - Part 2

Прирачник за користење на институционалните механизми за заштита на ЛГБТИ заедницата

Годишен извештај на Коалицијата СЗПМЗ [2015]

Прекршување на човековите права на луѓе кои употребуваат дрога при контакт со полиција

Користењето дроги и живеењето со ХИВ во образованието

Годишен извештај на Коалицијата СЗПМЗ [2014]

Извештај во сенка CERD

Годишен извештај на МЗД [2014]

Прирачник за корисници на дроги при контакт со полиција

Уметноста на неуспехот: Афективни странци

Прирачник со меѓународни стандарди за заштита од дискриминација врз основа на сексуалната ориентација и родовиот идентитет

Член 3 : Резиме на предлог промените за внесување на сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација во Законот за спречување и заштита од дискриминација

Заштита на правата на пациентите и почитување на стандардите за квалитет на здравствена заштита на корисниците на дроги, лицата што живеат со ХИВ и ЛГБТ

Медиумите, говорот на омраза и маргинализираните заедници: Водич за медиуми

Анализа на документи и политики на универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје за степенот на вклученост на принципот на еднакви можности и недискриминација

Годишен извештај на Коалицијата СЗПМЗ [2013]

Речник на термини поврзани со сексуална работа и ЛГБТ

Neni 1: TË DREJTAT UNIVERSALE TË NJERIUT NUK NJOHIN KUFIJ

Член 1: Универзалните човекови права не познаваат граници

Годишен извештај на Коалицијата СЗПМЗ [2012]

Подобрување на квалитетот на програмите за лекување зависности од дроги во Скопје

Основачи

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Донатори

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Тримесечник


Доколку сакате да го добивате нашиот тримесечник, внесете ја вашата адреса тука

Top