publikaciis | Coalition MARGINS

(мк) Argumentet për miratimin e ligjit të ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi (LPMD)

(мк) Аргументи за донесување на нов закон за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД)

(мк) Информативен прирачник за остварување на правата на транслуѓето во Македонија

(мк) Годишен извештај 2017

(мк) Трансродовото искуство: идентитети, тела, насилство и социјализација

(мк) УСНИ – Квир Феминистички Фанзин

(мк) Процена на знаењето, ставовите, практиките и потребите на пратениците во Собранието на Република Македонија во врска со човековите права на ЛГБТИ луѓето и заштитата од дискриминација

(мк) Framing the Rainbow: Анализа на известувачките рамки во медиумското покривање на теми поврзани со ЛГБТ – заедницата

(мк) Информативна брошура за ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ – Преточување на член 16.3 на национално ниво

(мк) ЗАБОРАВЕНАТА СТРАТЕГИЈА

(мк) Протокол за унапредување на соработката на локалните механизми за заштита од дискриминација

(мк) Годишен извештај на Коалицијата СЗПМЗ [2016]

(мк) Предизвици и можности за финансирање на научното истражување во Република Македонија

Calendar 2017

The seventh edition of the magazine Drugs – Policies and Practices

(мк) Колку се еднакви и безбедни младите во Mакедонија во нивниот сексуален развој и сексуални искуства? | За сексуалноста и сексуалното здравје низ родовата припадност, улоги, однесувања и детските права | Податоци од HBSCM истражувањето со млади на 15 години

(мк) Преку виножитото во Европа

NEEDS ASSESSMENT OF LOCAL MECHANISMS FOR PROTECTION AGAINST DISCRIMINATION AND ACCESS TO JUSTICE

(мк) Конопот за медицинска употреба во Македонија – Здравје или бизнис?

(мк) Прирачник за полициски службеници при заштита на правата на ЛГБТИ лицата

Founders

  • http://www.hops.org.mk/
  • http://www.hera.org.mk/
  • http://www.egal.org.mk/
  • http://starsexwork.org/?lang=en
  • http://www.izborsr.com/

Donors

  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество
  • Фондација отворено општество - Македонија
  • Sexual Health and Rights & Public Health Program

Newsletter


If you wish to receive our newsletter, sign up here

Top